temario maestrosCos de Mestres Educació Infantil
Temari Volum 1
PVP: 35,00 euros
ComprarRESEÑA

La publicació que presentem té com a objectiu ajudar i orientar els mestres per al seu futur ingrés al Cos de Mestres en l’especialitat d’Educació Infantil, així com oferir un recurs útil per a aquells professionals que treballin en aquesta etapa. Aquest primer volum del temari desenvolupa els temes 1 a 13 del programa oficial de manera exhaustiva, amb un contingut actualitzat i adaptat tant a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE), com a la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE). Cada tema consta d’una introducció i una conclusió, tal com ho demanen els criteris d’avaluació dels tribunals, un esquema per tal que l’opositor tingui una visió global d’aquest contingut i li ajudi al seu estudi i memorització, així com una bibliografia actualitzada. En relació amb la legislació educativa, hem tingut en compte aquells preceptes de la LOE i de la LOMCE que estan connectats amb cada tema, però l’opositor o opositora haurà d’examinar i tenir present la legislació específica de la Comunitat Autònoma per la qual es presenti a l’oposició.

ÍNDICE

Tema 1. Característiques generals del nen i de la nena fins els sis anys. Principals factors que intervenen en el seu desenvolupament. Etapes i moments més significatius. El desenvolupament infantil dins el primer any de vida. El paper dels adults. Tema 2. El desenvolupament psicomotor en els nens i les nenes fins els sis anys. La psicomotricitat en el currículum de l’Educació Infantil. La sensació i percepció com a fonts per als coneixements. L’organització sensorial i perceptiva. La intervenció educativa Tema 3. El desenvolupament de la personalitat. El desenvolupament afectiu en els nens i les nenes de 0 a 6 anys. Aportacions de diferents autors. La conquesta de l’autonomia. Directrius per a una correcta intervenció educativa Tema 4. El nen descobreix els altres. Procés de descobriment, de vinculació i acceptació. L’escola com a institució socialitzadora. El paper del centre d’Educació Infantil en la prevenció i intervenció amb nens i nenes en situació de risc social. Principals conflictes dins el grup Tema 5. Desenvolupament cognitiu fins els sis anys. El coneixement de la realitat. L’observació i exploració del món físic, natural i social. Gènesi i formació dels principals conceptes Tema 6. Influència dels principals corrents pedagògics i psicològics en Educació Infantil. Visió actual de les seves aportacions. Experiències renovadores rellevants. Valoració crítica Tema 7. La família com a primer agent de socialització. La transformació de la funció educativa de la família al llarg de la història. Expectatives familiars en l’Educació infantil. Període d’adaptació dels nens i les nenes al centre educatiu. Relacions entre la família i l’equip docent Tema 8. Educació per a la salut. Actituds i hàbits de descans, higiene i activitat infantil. Prevenció d’accidents, primers auxilis i malalties infantils. Criteris per a la intervenció educativa Tema 9. Alimentació, nutrició i dietètica. Alimentació equilibrada i planificació de menús. Trastorns interns infantils relacionats amb l’alimentació. Els àpats com a moments educatius Tema 10. L’educació sexual dins l’etapa infantil. Descobriment i identificació amb el propi sexe. La construcció dels rols masculí i femení. Estratègies per a evitar discriminació de gènere Tema 11. Assoliment de les capacitats generals de l’etapa mitjançant els objectius i continguts de les àrees del currículum d’Educació Infantil … Tema 12. Principis d’intervenció educativa d’Educació Infantil. L’enfocament globalitzador. Sentit i significat de l’aprenentatge. Una metodologia basada en l’observació i en l’experimentació. La seva concreció dins el marc del projecte curricular. Tema 13. La programació dins el primer cicle d’Educació Infantil. Objectius, continguts i metodologia adequada a nenes i nens de 0 a 3 anys Annex. Breu explicació de la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE)

Cos de Mestres Educació Infantil. Temari Volum 1