temario maestrosCos de Mestres Educació Infantil
Temari Volum 2
PVP: 35,00 euros
ComprarRESEÑA

La publicació que presentem té com a objectiu ajudar i orientar els mestres per al seu futur ingrés al Cos de Mestres en l’especialitat d’Educació Infantil, així com oferir un recurs útil per a aquells professionals que treballin en aquesta etapa. Aquest segon volum del temari desenvolupa els temes 14 a 26 del programa oficial de manera exhaustiva, amb un contingut actualitzat i adaptat tant a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE), com a la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE). Cada tema consta d’una introducció i una conclusió, tal com ho demanen els criteris d’avaluació dels tribunals, un esquema per tal que l’opositor tingui una visió global d’aquest contingut i li ajudi al seu estudi i memorització, així com una bibliografia actualitzada. En relació amb la legislació educativa, hem tingut en compte aquells preceptes de la LOE i de la LOMCE que estan connectats amb cada tema, però l’opositor o opositora haurà d’examinar i tenir present la legislació específica de la Comunitat Autònoma per la qual es presenti a l’oposició.

ÍNDICE

Tema 14. La programació en el segon cicle d’Educació Infantil. Objectius, continguts i propostes metodològiques més adequades per a aquest cicle. Les diverses unitats de programació. La continuïtat entre Educació Infantil i Primària. Mesures curriculars i vies de coordinació. Tema 15. La funció del mestre o mestra en Educació Infantil. La intencionalitat educativa. Relacions interactives entre el nen i l’educador. El mestre como a membre de l’equip educatiu i en la seva relació amb les famílies Tema 16. L’organització dels espais i del temps. Criteris per a una ade-quada distribució i organització espacial i temporal. Ritmes i rutines quotidianes. L’avaluació dels espais i del temps Tema 17. Equipament, material didàctic i materials curriculars en Edu-cació Infantil. Selecció, utilització i avaluació dels recursos materials Tema 18. El desenvolupament del llenguatge. Llenguatge i pensament. Evolució de la comprensió i de l’expressió. La comunicació no verbal. Problemes més freqüents en el llenguatge infantil Tema 19. L’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua en l’Educació In-fantil. Tècniques i recursos per a la comprensió i expressió oral. La intervenció educativa en el cas de llengües de contacte Tema 20. La literatura infantil. El conte: el seu valor educatiu. Criteris per seleccionar, utilitzar i explicar contes orals o escrits. Activitats a partir del conte. La biblioteca d’aula Tema 21. L’educació musical en Educació Infantil. El descobriment del so i del silenci. Característiques i criteris de selecció de les activitats musicals. Els recursos didàctics. El folklore popular Tema 22. Evolució de l’expressió plàstica en els nens i nenes. Elements bàsics del llenguatge. Objectius, continguts, materials, activitats, estra-tègies metodològiques i d’avaluació de l’expressió plàstica. Models i es-tereotips Tema 23. L’expressió corporal. El gest i el moviment. L’expressió corporal com a ajuda en la construcció de la identitat i de l’autonomia personal. Joc simbòlic i joc dramàtic. Les activitats dramàtiques Tema 24. La influència de la imatge en el nen. La lectura i interpretació d’imatges. El cinema, la televisió i la publicitat. Criteris de selecció i uti-lització de materials audiovisuals i de les noves tecnologies en l’Educació Infantil Tema 25. Formació de les capacitats relacionades amb el desenvolupa-ment lògic-matemàtic. Recursos didàctics i activitats adequades a l’etapa d’Educació Infantil Annex. Breu explicació de la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE)

Cos de Mestres Educació Infantil. Temari Volum 2