temario maestrosCos de Mestres
Pedagogia Terapèutica Temari volum 1
PVP: 35,00 euros
ComprarRESEÑA

La publicació que presentem té com a objectiu ajudar i orientar els mestres perquè puguin ingressar en el Cos de Mestres en l’especialitat de Pedagogia Terapèutica, així com oferir un recurs útil per als professionals que treballen en aquesta etapa. Aquest primer volum del temari desplega els temes 1 a 13 del programa oficial de manera exhaustiva, amb un contingut actualitzat i adaptat al que estableixen tant la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE), com la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a millorar la qualitat educativa (LOMCE). Cada tema conté una introducció i una conclusió, tal com requereixen els criteris d’avaluació dels tribunals, i un esquema perquè l’opositor en tingui una visió global i l’ajudi a estudiar-lo i memoritzar-lo. En relació amb la legislació educativa, hem tingut en compte els preceptes de la LOE i de la LOMCE que estiguin connectats amb cada tema, però l’opositor o opositora haurà d’examinar i tenir en compte la legislació específica de la comunitat per la qual es presentarà a l’oposició.

ÍNDICE

Tema 1. L’evolució de l’educació especial a Europa en les últimes dècades: de la institucionalització i del model clínic a la normalització de serveis i al model pedagògic Tema 2. L’educació especial en el marc de la LOGSE. El seu desplegament normatiu. El concepte d’alumnes amb necessitats educatives especials Tema 3. El procés d’identificació i valoració de les necessitats educatives especials dels alumnes i la relació que té amb el currículum. Decisions d’escolarització. L’avaluació del procés educatiu i criteris de promoció per a aquests alumnes Tema 4. El centre ordinari i la resposta a les necessitats especials dels alumnes. El projecte educatiu i el projecte curricular en relació amb aquests alumnes. Les adaptacions curriculars Tema 5. El centre específic d’educació especial: característiques del projecte educatiu i del projecte curricular. Referents bàsics i criteris per a elaborar-los Tema 6. L’orientació en el procés educatiu dels alumnes amb necessitats educatives especials. Estructura, organització i funció de l’orientació d’aquests alumnes Tema 7. Els recursos materials i personals per a l’atenció dels alumnes amb necessitats educatives especials. Recursos de l’escola. Recursos externs a l’escola. Col•laboració entre serveis específics i serveis ordinaris Tema 8. El mestre d’educació especial. Funcions. Modalitats d’intervenció. Relació del mestre d’educació especial amb la resta dels mestres del centre i amb els serveis de suport externs a l’escola Tema 9. La participació de la família en l’educació dels alumnes amb necessitats educatives especials. Vies de participació. El paper dels pares en la presa de decisions respecte al procés d’escolarització d’aquests alumnes Tema 10. Els alumnes d’educació infantil. Desenvolupament evolutiu en els diferents àmbits: motor, cognitiu, lingüístic, afectiu i social. Alteracions en el desenvolupament Tema 11. Les necessitats educatives especials en l’etapa d’educació infantil. La resposta educativa a les necessitats especials d’aquests alumnes en el projecte curricular i en les programacions. Les adaptacions curriculars Tema 12. Els alumnes d’educació primària. Desenvolupament evolutiu en els diferents àmbits: motor, cognitiu, lingüístic, afectiu i social. Alteracions en el desenvolupament Tema 13. Les necessitats educatives especials en l’etapa d’educació primària. La resposta educativa a les necessitats especials d’aquests alumnes en el projecte curricular i en les programacions. Les adaptacions curriculars Bibliografia

Cos de Mestres. Pedagogia Terapèutica Temari volum 1