temario maestrosCos de Mestres
Pedagogia Terapèutica Temari volum 2
PVP: 35,00 euros
ComprarRESEÑA

La publicació que presentem té com a objectiu ajudar i orientar els mestres perquè puguin ingressar en el Cos de Mestres en l’especialitat de Pedagogia Terapèutica, així com oferir un recurs útil per als professionals que treballen en aquesta etapa. Aquest segon volum del temari desplega els temes 14 a 25 del programa oficial de manera exhaustiva, amb un contingut actualitzat i adaptat al que estableixen tant la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE), com la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a millorar la qualitat educativa (LOMCE). Cada tema conté una introducció i una conclusió, tal com requereixen els criteris d’avaluació dels tribunals, i un esquema perquè l’opositor en tingui una visió global i l’ajudi a estudiar-lo i memoritzar-lo. En relació amb la legislació educativa, hem tingut en compte els preceptes de la LOE i de la LOMCE que estiguin connectats amb cada tema, però l’opositor o opositora haurà d’examinar i tenir en compte la legislació específica de la comunitat per la qual es presentarà a l’oposició.

ÍNDICE

Tema 14. Les necessitats educatives especials dels alumnes amb deficiència auditiva. Aspectes diferencials en les diferents àrees del desenvolupament. Identificació de les necessitats educatives especials d’aquests alumnes. Sistemes de detecció del dèficit auditiu Tema 15. Criteris per a elaborar adaptacions curriculars per a alumnes amb deficiència auditiva. Ajudes tècniques per a la deficiència auditiva. Organització de la resposta educativa Tema 16. Les necessitats educatives especials dels alumnes amb deficiència visual. Aspectes diferencials en les diferents àrees del desenvolupament. Identificació de les necessitats educatives especials d’aquests alumnes. Aprofitament de la visió residual Tema 17. Criteris per a elaborar adaptacions curriculars per a alumnes amb deficiència visual. Utilització de recursos educatius i ajudes tècniques. Organització de la resposta educativa Tema 18. Les necessitats educatives especials dels alumnes amb deficiència motora. Aspectes diferencials en les diferents àrees del desenvolupament. Els alumnes amb deficiència motora i altres deficiències associades. Identificació de les necessitats educatives especials d’aquests alumnes Tema 19. Criteris per a elaborar adaptacions curriculars per a alumnes amb deficiència motora. Organització de la resposta educativa Tema 20. Les necessitats educatives especials dels alumnes amb deficiència mental. Aspectes diferencials en les diferents àrees del desenvolupament. Identificació de les necessitats educatives especials d’aquests alumnes Tema 21. Criteris per a elaborar adaptacions curriculars per a alumnes amb deficiència mental. Organització de la resposta educativa Tema 22. Els problemes de comportament en l’àmbit educatiu. Anàlisi dels factors que hi intervenen des d’una perspectiva interactiva. El paper de l’escola en la prevenció dels problemes de comportament Tema 23. Les necessitats educatives especials dels alumnes amb autisme o amb altres alteracions greus de la personalitat. La identificació de les necessitats educatives especials d’aquests alumnes Tema 24. Criteris per a elaborar adaptacions curriculars per als alumnes amb autisme i altres alteracions greus de la personalitat. Organització de la resposta educativa Tema 25. Els alumnes precoços, amb talent i superdotats. Identificació de les necessitats educatives d’aquests alumnes. Organització de la resposta educativa Bibliografia

Cos de Mestres. Pedagogia Terapèutica Temari volum 2