temario maestrosCos de Mestres Primària
Temari volum 1
PVP: 35,00 euros
ComprarRESEÑA

La publicació que presentem té com a objectiu ajudar i orientar els mestres per al seu futur ingrés en el Cos de Mestres en la especialitat de Primària, així com oferir un recurs útil per a aquells professionals que treballen en aquesta etapa. Aquest primer volum del temari desenvolupa els temes 1 a 13 del programa oficial de manera exhaustiva, amb un contingut actualitzat i adaptat tant a allò establert a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE), com a la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE). Cada tema conté una introducció i una conclusió, com demanen els criteris d’avaluació dels tribunals, un esquema per tal que l’opositor tingui una visió global del tema i l’ajudi al seu estudi i memorització, així com bibliografia actualitzada. En relació amb la legislació educativa, hem tingut en compte aquells preceptes de la LOE i de la LOMCE que estan connectats amb cada tema, però l’opositor o opositora haurà d’examinar i tenir en compte la legislació específica de la comunitat per la qual es presenti a l’oposició.

ÍNDICE

Tema 1. Característiques bàsiques del desenvolupament psico-evolutiu dels nens i nenes dels sis als dotze anys. Aspectes cognitius, motrius, afectius i socials. Implicacions en el desenvolupament del procés educatiu i d’ensenyament-aprenentatge Tema 2. La concreció dels currículums en el marc del projecte educatiu del centre. Programació docent per donar resposta a les diverses necessitats de l’alumnat: principis pedagògics que han de tenir-se en compte, estratègies per a la seva elaboració en el cicle, curs i aula. Coordinació docent Tema 3. La tutoria en l’Educació Primària. Recolzament i orientació en el procés d’aprenentatge. Col•laboració amb les famílies. Funcions del tutor en relació amb l’equip docent i altres professionals. El pla d’acció tutorial. Propostes d’acció tutorial Tema 4. L’atenció a la diversitat de l’alumnat. Principis i estratègies. Mesures organitzatives, curriculars i didàctiques. Alumnat amb necessitat específica de recolzament educatiu. Mesures educatives específiques Tema 5. L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat d’Educació Primària. Característiques, estratègies, tècniques i instruments d’avaluació. Promoció i plans específics de reforç Tema 6. Les tecnologies de la informació i la comunicació. Intervenció educativa per al seu ús i aplicació en les diverses àrees de coneixement Tema 7. L’àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural en l’Educació Primària: enfocament, característiques i propostes d’intervenció educativa. Contribució de l’àrea al desenvolupament de les competències bàsiques. Objectius, continguts i criteris d’avaluació: aspectes més rellevants. Relació amb altres àrees del currículum Tema 8. Construcció de la noció de temps històric en l’Educació Primària. Àmbits d’estudi de processos i fets històrics. L’aprenentatge de les gran etapes històriques de la humanitat. Utilització de documents: orals, escrits i restes materials. Intervenció educativa Tema 9. L’entorn i la seva conservació. Relacions entre els elements dels ecosistemes, factors de deteriorament i regeneració. Capacitat dels éssers humans per actuar sobre la naturalesa. Intervenció educativa Tema 10. L’aprenentatge dels fenòmens físics i els canvis químics. Planificació i realització d’experiències per al estudi de propietats, característiques i comportaments de la matèria i l’energia Tema 11. L’àrea d’Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans en l’Educació Primària: enfocament, característiques i propostes d’intervenció educativa. Contribució de l’àrea al desenvolupament de les competències bàsiques. Objectius, continguts i criteris d’avaluació: aspectes més rellevants. Relació amb altres àrees del currículum Tema 12. L’àrea d’Educació artística en l’Educació Primària com àrea integrada: enfocament, característiques i propostes d’intervenció educativa. Contribució de l’àrea al desenvolupament de les competències bàsiques. Objectius, continguts i criteris d’avaluació: aspectes més rellevants. Relació amb altres àrees del currículum Tema 13. Els diferents llenguatges i tècniques artístiques. Intervenció educativa en l’elaboració de composicions plàstiques i imatges: planificació i organització del procés; selecció i utilització de materials i tècniques Annex. Breu explicació de la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE)

Cos de Mestres Primària. Temari volum 1