temario maestrosCos de Mestres Primària
Temari volum 2
PVP: 35,00 euros
ComprarRESEÑA

La publicació que presentem té com a objectiu ajudar i orientar els mestres per al seu futur ingrés en el Cos de Mestres en la especialitat de Primària, així com oferir un recurs útil per a aquells professionals que treballen en aquesta etapa. Aquest segon volum del temari desenvolupa els temes 14 a 25 del programa oficial de manera exhaustiva, amb un contingut actualitzat i adaptat tant a allò establert a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE), com a la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE). Cada tema conté una introducció i una conclusió, com demanen els criteris d’avaluació dels tribunals, un esquema per tal que l’opositor tingui una visió global del tema i l’ajudi al seu estudi i memorització, així com bibliografia actualitzada. En relació amb la legislació educativa, hem tingut en compte aquells preceptes de la LOE i de la LOMCE que estan connectats amb cada tema, però l’opositor o opositora haurà d’examinar i tenir en compte la legislació específica de la comunitat per la qual es presenti a l’oposició.

ÍNDICE

Tema 14. L’àrea de Llengua Castellana i Literatura en l’Educació Primària: enfocament, característiques i propostes d’intervenció educativa. Contribució de l’àrea al desenvolupament de les competències bàsiques. Objectius, continguts i criteris d’avaluació: aspectes més rellevants. Desenvolupament de la competència comunicativa en altres àrees del currículum Tema 15. La intervenció educativa en la reflexió sistemàtica sobre el llenguatge en l’Educació Primària en relació amb les condicions d’ús: el context comunicatiu, els àmbits d’ús i el text. L’adquisició de la lectura i l’escriptura Tema 16. L’educació literària en el context escolar. Manifestacions literàries més importants aplicades a l’Educació Primària. Tècniques i estratègies d’ús de la literatura infantil i juvenil. La biblioteca escolar i la biblioteca d’aula com a recursos didàctics en l’educació literària Tema 17. Procés d’adquisició i desenvolupament en l’Educació Primària: comprensió i expressió oral, elements no lingüístics que acompanyen la comunicació oral. Estratègies d’intervenció educativa Tema 18. Desenvolupament i característiques del procés lector en l’Educació Primària. Tècniques i estratègies de comprensió lectora en diferents situacions de comunicació i amb diversos tipus de textos. La lectura: plans de foment i estratègies d’intervenció educativa Tema 19. Desenvolupament de l’expressió escrita en l’Educació Primària. Mètodes i estratègies d’aprenentatge. Composició de diferents textos escrits. Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació. Estratègies d’intervenció educativa Tema 20. L’àrea de Matemàtiques en l’Educació Primària: enfocament, característiques i propostes d’intervenció educativa. Contribució al desenvolupament de les competències bàsiques. Objectius, continguts i criteris d’avaluació: aspectes més rellevants. Relació amb altres àrees del currículum Tema 21. Resolució de problemes. Diferents classes i mètodes de resolució. Planificació, gestió dels recursos, representació, interpretació i valoració dels resultats. Estratègies d’intervenció educativa Tema 22. L’aprenentatge dels nombres i el càlcul numèric. Nombres naturals, enters, fraccionaris i decimals. Sistemes de numeració. Relació entre els nombres. Operacions de càlcul i procediments d’aquest (càlcul escrit, mental, estimació i calculadora). Intervenció educativa Tema 23. Les magnituds i la seva mesura. Unitats i instruments de mesura. Estimació i aproximació en els mesuraments. Recursos didàctics i intervenció educativa Tema 24. Evolució de la percepció espacial en l’Educació Primària. Elements, formes i relacions geomètriques en l’entorn: classificació i representació. Intervenció educativa Tema 25. Recollida, organització i representació de la informació. Taules de dades. Tipus de gràfics. Aplicacions en les diverses àrees i en la interpretació de dades. Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació per al tractament de dades Annex. Breu explicació de la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE)

Cos de Mestres Primària. Temari volum 2