temario maestrosCos de Mestres Primària Temes 26, 27 i 28

PVP: 12,00 euros
ComprarRESEÑA

En aquest manual hem recollit les noves tendències pel que fa a l’ensenyament i aprenentatge de les llengües, a partir de les propostes més innovadores de la lingüística i de la didàctica i sempre acotats per la normativa vigent, en especial les noves formes de treball competencial, d’avaluació per dimensions i el marc de la innovació pedagògica que viu l’escola catalana actual. Hem posat en valor l’enfocament comunicatiu de la didàctica de la llengua que trenca, i molt, amb la tradició gramaticalista preponderant des de fa molt a les nostres aules. Hem intentat fer una proposta realista, prou concreta per poder aplicar-se però, alhora, prou genèrica i flexible que pugui ser aplicada en qualsevol centre docent.

ÍNDICE

Tema 26. L’àrea de Llengua Catalana i Literatura en l’Educació Primària: enfocament i característiques. Contribució de l’àrea al desenvolupament de les competències bàsiques. Objectius, continguts i criteris d’avaluació. Relació amb altres àrees del currículum Tema 27. La literatura catalana en el context escolar. Manifestacions literàries més importants aplicades a l’Educació Primària. Tècniques i estratègies d’utilització de la literatura infantil i juvenil. La biblioteca escolar i la biblioteca d’aula com a recursos didàctics a l’educació literària Tema 28. L’àmbit de les llengües a l’Educació Primària: ensenyament integrat. Transferència de coneixements d’una llengua a una altra. Contribució des de les àrees lingüístiques a l’assoliment de la competència plurilingüe i intercultural

Cos de Mestres Primària Temes 26, 27 i 28.